Religionspolitisk plattform

Åsatrufellesskapet Bifrost vedtok på tinget 2012 en religionspolitisk plattform, både for å kunne jobbe mer retningsbestemt og for å gjøre det enda tydeligere for utenforstående hva vi står for.

Statskirkeordningen må fjernes.

Vi mener at stat og kirke må skille lag, og at kirken skal behandles som et ordinært trossamfunn uten statlig overstyring. Staten og andre offentlige institusjoner bør være upartiske og ikke knyttes til en bestemt religion. De siste endringene i grunnloven har kun vært en oppdatering til dagens praksis, vi ønsker et ekte skille mellom kirke og stat. Ingen religioner skal favoriseres.

Revisjon av formålsparagrafer i barnehage og skole.

Vi mener at bruken av begrepet «kristne verdier» i formålsparagrafen til barnehage og skole er missvisende og unødvendig. Disse «kristne verdiene» peker til verdier vi mener er allment medmenneskelige, og det derfor er unødvendig å kalle dem kristne. Vi mener også begrepet «tilgivelse» bør fjernes og erstattes med en forståelse for at man kan og bør søke å gjøre bot dersom man har gjort urett.

KRLE i grunnskolen.

Vi ønsker å avskaffe KRLE-faget i skolen slik det har blitt nå, og erstatte det med et reelt livssynsnøytralt og inkluderende fag. Man må også jobbe for at det norrøne tankesettet må inn i læreplanen, vi mener at dette er en viktig kulturell bærebjelke som elever må få mer kunnskap om. I dag er det ikke nevnt i læreplanen, og presenteres i flere av KRLE-bøkene på en så forenklet måte at det ikke gir elevene den forståelsen vi mener er nødvendig for å kunne ha et reflektert forhold til tradisjoner som for eksempel jul og midtsommerfeiring.

Religionsfrihet for alle.

Vi mener at religionsfrihet er en av de viktigste menneskerettighetene, enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil, og på hvilken måte de vil så lenge dette ikke går utover andre. Grunnlovens §2 må endres da vi mener den «kristne arv» peker til verdier vi mener er allment medmenneskelige, og det derfor er unødvendig å kalle dem kristne. Religionsfriheten må også gjelde alle, og som en konsekvens av det mener vi at grunnlovens §4 bør fjernes i sin helhet.

Religiøs dialog.

Vi mener at kunnskap og kjennskap er viktige verdier, og vi støtter derfor religiøs dialog og samtale. Ikke for at man skal bli enige, men for at man skal lære hverandre å kjenne.

Ytringsfrihet og medbestemmelse.

Vi mener at ytringsfrihet og medbestemmelse er hedenske verdier. Den hedenske sed sier at alle skal kunne være med å bestemme og å uttale seg i saker man er opptatt av. Vi mener ytringsfriheten er en grunnleggende hedensk verdi, som ikke må misbrukes til å krenke eller frata andre den samme retten.

Velkommen til det flerkulturelle.

Vi mener det er en hedensk skikk å ønske alle velkommen. Vi mener at et flerkulturelt samfunn er en sunn utvikling fordi man har mye å lære av andre, og at å møte mennesker med en annen kulturell bakgrunn gir rom for refleksjon over egen praksis. De som ønsker å bosette seg her må selvfølgelig følge norsk lov som alle andre innbyggere.

Mellommenneskelig toleranse.

Vi mener alle mennesker har rett til fri utfoldelse i alle faser og områder av livet, uavhengig av kjønn, herkomst, livssyn, legning, alder, funksjonsevne og sosial status. Den enes utfoldelse skal ikke gå på bekostning av den andres. Det er god hedensk skikk å møte folk med åpenhet og respekt.